Jak vytvořit zprávu o chemii

Jak vytvořit zprávu o chemii

Úvod

Zpráva o chemii je způsob, jak dokumentovat a sdělit výsledky vědeckého experimentu nebo výzkumu. Je nezbytný pro porozumění a replikaci získaných výsledků a také důležitým nástrojem pro vědeckou komunitu.

Struktura sestavy

Zpráva o chemii obvykle sleduje standardní strukturu, která zahrnuje následující prvky:

 • Název: Musí to být jasné a stručné, popisující provedený experiment nebo výzkum.
 • Abstrakt: Stručný popis cíle studie, použitých metod a získaných hlavních výsledků.
 • Úvod: Kontextualizace tématu, představení relevance studie a teoretického základu.
 • Materiály a metody: Podrobný popis použitých materiálů a přijatých experimentálních postupů.
 • Výsledky a diskuse: Prezentace získaných výsledků a jejich analýzy, které je vztahují ke studované teorii.
 • Závěr: Syntéza hlavních výsledků a konečných úvah.
 • Reference: Citace zdrojů konzultovaných a používaných při přípravě zprávy.
 • tipy pro psaní dobré zprávy

  Zde je několik tipů, které vám pomohou napsat jasnou a stručnou zprávu o chemii:

  • Organizace: Sledujte standardní strukturu a organizujte informace logicky a postupně.
  • Clarity: Použijte jasný a objektivní jazyk, vyhýbejte se zbytečným žargonu a technickým podmínkám.
  • detail: Popište materiály a metody použité s dostatečnými detaily, aby se experiment mohl replikovat.
  • Kritická analýza: Při prezentaci výsledků proveďte jejich kritickou analýzu a vztahujte je se studovanou teorií.
  • Reference: správně svolejte použité zdroje, podle standardů ABNT nebo adoptovaného stylu citace.

  Příklad zprávy o chemii

  Zde je příklad toho, jak lze strukturovat zprávu o chemii:
  titul
  shrnutí
  Úvod
  Materiály a metody
  Výsledky a diskuse
  Závěr
  Reference

  Studie kinetiky chemické reakce Cílem této studie bylo prozkoumat rychlost chemické reakce za různých teplotních podmínek. Chemická kinetika je oblast chemie, která studuje rychlost reakcí a faktory, které ji ovlivňují. Byly použity následující materiály: Zkumavky, roztoky činidla, teploměr a časovač. Experiment byl prováděn při různých teplotách v rozmezí od 25 ° C do 60 ° C. Získané výsledky ukázaly, že se rychlost reakce zvyšuje se zvyšováním teploty podle zákona ARRhenius. Analýza dat také umožnila stanovit energii aktivace reakce. Na závěr tato studie prokázala důležitost teploty při rychlosti chemických reakcí a potvrdila platnost zákona o Arrenius. 1. Smith, J. et al. Chemická kinetika: Základy a aplikace. Vydavatel x, 2010.

  Závěr

  Psaní zprávy o chemii se může zdát jako složitý úkol, ale podle prezentované standardní struktury a tipů budete schopni jasně a objektivně komunikovat výsledky vašich experimentů. Nezapomeňte vždy opravit použité zdroje a provést kritickou analýzu získaných výsledků. Dobré psaní!

  Zdroj: https://exemplo.com/ jak vytvořit chemickou zprávu

  Scroll to Top