protože se zdravotním postižením byly léčeny v minulosti

Jak bylo zdravotně postiženo za starých časů

V minulosti byl způsob, jakým se zacházelo se zdravotním postižením, velmi odlišný od toho, co je dnes. Bohužel nedostatek znalostí a porozumění potřebám a schopnostem lidí se zdravotním postižením vedl k diskriminačním a vylučujícím postupům.

Nedostatek dostupnosti

Jedním z hlavních problémů, kterým čelí zdravotně postižený, byl nedostatek dostupnosti. Města nebyla upravena tak, aby přijímala lidi se sníženou mobilitou, ve veřejných budovách nebo přizpůsobené přepravě nebyly žádné přístupové rampy, výtahy. Díky tomu byla lokomoce velmi obtížná a omezila účast těchto lidí ve společnosti.

Předsudky a stigma

Kromě nedostatku dostupnosti čelili zdravotně postižení také mnoho předsudků a stigmatu. Byli považováni za neschopní a často byli vyloučeni ze vzdělávání, trhu práce a dalších příležitostí. Společnost měla omezený pohled na schopnosti lidí se zdravotním postižením, což mělo za následek jejich marginalizaci.

nelidské ošetření

Dalším znepokojivým aspektem bylo nelidské zacházení s postižením. V některých případech byli přijati do psychiatrických institucí nebo domovů s pečovatelskou službou, kde trpěli špatné zacházení a byli zbaveni své svobody. Tyto instituce nenabízely žádnou vhodnou pomoc a často se se zdravotním postižením považovali za předměty studia nebo zábavy.

Pozitivní změny

Naštěstí v průběhu let došlo k významnému vývoji způsobu, jakým jsou léčeny zdravotně postižené. Boj za práva a sociální začleňování vedl k důležitým pokrokům. V současné době existují zákony, které zaručují dostupnost, jako je zákon o kvótě, který určuje najímání lidí se zdravotním postižením společností.

Došlo také k posunu paradigmatu od postižení. Společnost pochopila, že postižení není omezením, ale rysem, který je součástí lidské rozmanitosti. Lidé se zdravotním postižením jsou uznáváni jako občané s právy a schopnostmi a již nejsou jako neschopní jednotlivci.

Začlenění a zmocnění

V současné době existují politiky zařazení, jejichž cílem je zajistit plnou účast lidí se zdravotním postižením ve všech aspektech sociálního života. To zahrnuje inkluzivní vzdělávání, přístup na trh práce, adaptované sporty, mimo jiné.

Kromě toho existuje větší povědomí o důležitosti reprezentativnosti a posílení postavení lidí se zdravotním postižením. Zabírají významné prostory v médiích, politice, umění a dalších oblastech a ukazují, že jsou schopni vykonávat velké skutky.

Stručně řečeno, se zdravotním postižením byly v minulosti léčeny diskriminačním a vyloučeny. V průběhu let však došlo k významnému pokroku v boji za práva a sociální začlenění. Stále je třeba udělat, ale je důležité rozpoznat úspěchy a pokračovat v práci pro inkluzivnější a rovnostářskou společnost.

Scroll to Top